Leidiniai

Mūsų leidiniaiApie chorų sąsiuvinį

Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga ir valstybinis choras "Vilnius" daruge įrašė vertingiausias ir dažniausiai evengelikų liuteronų bei reformatų bažnyčios giedamas giesmes ir buvo išleistos dvi kompaktinės plokštelės. Šį nuostabų ir prasmingą projektą rėmė Lietuvos Kultūros Ministerija, Vokietijos ambasada, Lippės krašto bažnyčia, Vokietijos Šiaurės ev. liuteronų misionieriška bažnyčia.

Natų leidinyje publikuojamos kompaktinės plokštelės įrašytos dažniausiai parapijose giedamos giesmės mišriam chorui - choralai su su paties M. Liuterio, P. Gerhardto, J. Neanderio ir jų amžininkų tekstai bei melodijos.

Parinktos įvairių epochų kompozitorių giesmių aranžuotės, kurioms pritaikyti lietuviški tekstai ir yra publikuojami naujai išleistame ev. Liuteronų giesmyne "Krikščioniškos giesmės". Šalia natų nurodomas įrašo numeris, kuris padės atlikėjams pridėtuose įrašuose lengvai rasti norimą giesmę.

Harmonizuotes rengėjams parinkti padėjo partnerių evangelikų liuteronų parapijų Vokietijoje kantoriai - vargonininkai: Badeno - Viurtembergo žemių evangeliškų bažnyčių kantorius (KMD) Hermannas Feistas, Šiaurės Elbės evangeliškųbažnyčių muzikos direktorius (LKMD) Hansas Jürgenas Wulfas.

Natų rinkinyje pateikiamos giesmių metrikos ir šiek tiek duomenų apie giesmių harmonizuočių autorius, tekstų vertėjus ir melodijos ištakas. Šį kruopštų darbą atliko kompetentingi specialistai.

Šiame, chorams skirtame leidinyje (kaip ir kompaktinių plokštelių komplekte) giesmės suskirstytos temomis:

"Tvirčiausia apsaugos pilis"


I dalyje giesmės pateikiamos pagal bažnytinius liturginius metus (advento, Kalėdų, gavėnios, Velykų, Sekminių giesmės), taip pat sugrupuotos pagal kitas temas - dėkojimo, konfirmacijos, santuokos bei Dievo Žodžiui skirtos giesmės.

II dalyje spausdinamos amžinybės, laidojimo ir atsisveikinimui tinkamos giesmės. Kai kuriosm giesmėms pateikiama ne viena aranžuotė - ši įvairovė rodo, kad giesmės buvo ir tebėra labai populiarios, jas aranžavo skirtingų epochų kompozitoriai. 

Pavyzdžiui:

Daugumai tikinčiųjų žinoma giesmė "Viešpatį liaupsink" (Lobe den herren) publikuojama su J. S. Bacho (1685-1750) ir R. Mauersbergerio (1889-1971) aranžuotėmis. 

Giesmės "Kas Dievui leidžiasi valdyti" (Wer nur den lieben Gott lässt walten) pateikiamos net trys harmonizuotės: G. Neumarko (1621-1681), J. S. Bacho (1685-1750) ir F. Mendelssohno - Bartholdy (1809-1847).

Pirmoje leidinio dalyje kiekvienoje aranžuotėje giesmės tekstas pateikiamas nuo pirmojo posmo, antroje - po natomis pateikiamuose posmuose atsiranda daugiau įvairovės, tad kiekvienas chorvedys gali pasirinkti, kokius teksto posmus giedoti. 

Tikimės, kad šis natų leidinys papildys ne tik evangelikų liuteronų bei evangelikų reformatų, bet ir kitų konfesijų bažnytinių chorų repertuarą. Taip pat, kad skatins Lietuvoje dar nedrąsius žingsnius žengiantį parapijos bendruomenės ir mišraus choro bažnyčioje pakaitomis atliekamą giedojimą.